Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: SPIDER P Mariusz Pajączkowski, 01-472 Warszawa, ul. Iskry 31/3

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KRZEMIEŃ PASIASTY - KAMIEŃ OPTYMIZMU

(aktualny od 01.03.2017)

 

§ 1
Słownik pojęć

1. Sprzedawca – SPIDER P Mariusz Pajączkowski, 01-472 Warszawa, ul. Iskry 31/3, NIP 113-006-86-52, REGON 010261655.

2. Operator Sklepu - miejsce przyjmowania i realizacji zamówień (zakład należący do Sprzedawcy): GALERIA OTWARTA, 27-600 Sandomierz, Rynek 2, tel. 15-832-78-28, e-mail: sklep@krzemienpasiasty.info

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, obsługiwany przez Operatora Sklepu, dostępny pod domeną http://www.sklep.krzemienpasiasty.info

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności kamienie i biżuteria.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

3. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez Operatora Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail (sklep@krzemienpasiasty.info), telefonicznie pod numerem +48 15 832 78 28 (7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 17.00) oraz pisemnie listem (GALERIA OTWARTA, 27-600 Sandomierz, Rynek 2).

4. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

5. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale przyjmuje również Zamówienia złożone przez Kupujących mających swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej, jednakże w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest indywidualny kontakt ze Sprzedawcą i uzgodnienie kosztów dostawy oraz szczegółów dotyczących płatności podatku VAT.

7. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach netto oraz brutto w polskich złotych (PLN). Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy.

8. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

9. W przypadku sprzedaży Towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3
Składanie Zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail w celu poinformowania go, że Zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki Zamówienia potwierdzane są e-mailem. Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje zamówienia”.

6. O ostatecznej wartości Towaru i kosztów dostawy oraz numerze konta, na które należy przelać pieniądze, a także o zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca poinformuje Kupującego e-mailem:

  • przy płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) – w dniu wysyłki.
  • przy płatności przelewem lub gotówką – w dniu przygotowania Zamówienia.

7. W przypadku gdyby ostateczna cena Towaru wraz z kosztami dostawy (wartość pobrania lub kwota przelewu) uległa modyfikacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

8. Modyfikacja lub anulowanie Zamówienia jest możliwa do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

9. Sklep umożliwia opłacenie zamówienia z góry (przed jego wysyłką) lub z dołu (podczas odbioru zamówienia).

10. Płatność za zamówienie przy wyborze płatności z góry powinna być uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia i może być dokonana w następujących formach:

  • przelewem bankowym na rachunek Nr. 50 1020 5558 1111 1308 5450 0068, SWIFT: BPKOPLPW, BIC: PL, nazwa banku: PKO/Inteligo.

11. Brak zapłaty w ciągu 7 dni powoduje anulowanie zamówienia.

12. Płatność za zamówienie przy płatności z dołu (pobraniowej) zależy od wyboru formy dostarczenia i może być dokonane podczas doręczenia/odbioru przesyłki:

  • gotówką u przedstawiciela Poczty Polskiej,
  • gotówką lub kartą przy odbiorze u Operatora Sklepu.
§ 4
Realizacja Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy. W celu usprawnienia realizacji Zamówienia Sprzedawca zaleca przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail.

4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa została zrealizowana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji Zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 5 dni roboczych. Całkowity termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku płatności za pobraniem.

7. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący niebędący Konsumentem zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości Zamówienia).

8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

10. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

11. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego Towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail (sklep@krzemienpasiasty.info) lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. 

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

10. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie rękojmi.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się pod adresem: (adres formularza),jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7
Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Kupującego.

6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności zawarte są w zakładce „Regulamin ŚUDE”.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.sklep.krzemienpasiasty.info (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.03.2017r.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu,
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Waluty

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
514
Kategorii:
25
Nowości:
0
Promocje:
0

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe